inter
pl gb

AKTUALNOŚCI

INTER International Education & Trainings to dynamicznie rozwijająca się instytucja działająca w sferze programów UE, w tym w szczególności w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, doskonalenia zawodowego , szkoleń i ewaluacji.

INTER działa w obszarze badań, planowania oraz programów europejskich, w szczególności koncentrując swoją uwagę na sferze Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu „Uczenie się przez całe życie”, Edukacji i Szkoleń Zawodowych, jak również pozostałych Funduszy Strukturalnych.

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

INTER ma przyjemność zaprosić do współpracy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach Lifelong Learning Programme (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), jak i w ramach Programu Młodzież w Działaniu oraz Funduszu Polsko-Litewskiego, Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego i Programu Europa dla Obywateli. .

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

INTER świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE na działalność rozwojową, szkoleniową, inwestycyjną, etc. Ponadto oferuje  usługi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji. Oferta obejmuje współpracę w zakresie następujących programów:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ROZWOJU REGIONALNEGO 

INTER International Education & Trainings została wpisana na listę instytucji eksperckich w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego- Departament Zarządzania EFS. Współpraca z MRR realizowana jest w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) związanych z szeroko pojętym wdrażaniem Programu, głównie w zakresie merytorycznym, kwestiach finansowych, prawnych i ewaluacji.

NYMPHEA

INTER jest członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji działającej  na rzecz rozwoju edukacji i przedsiębiorczości Nymphea zrzeszającej partnerów  z całego świata. więcej 
W ostatnim czasie odbyło się coroczne spotkanie członków Nymphea mające na celu zacieśnienie partnerskich relacji oraz stworzenie nowych projektów.

CONSENSIO NETWORK

INTER International Education & Training jest członkiem międzynarodowej sieci CONSENSIO, w skład której wchodzi 23 partnerów z krajów Unii Europejskiej. Celem  sieci jest współpraca w ramach europejskich programów edukacyjnych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz rozwój Europejskiego Wymiaru w Edukacji.

PARTNERSKIE PROJEKTY GRUNDTVIG

INTER International Education & Trainings otrzymała grant na realizację dwóch Partnerskich Projektów Grundtvig.

 • Projekt  "Aktywne Obywatelstwo dla Migrantów"  więcej ma na celu przygotowanie dorosłych migrantów do aktywnego uczestnictwa w społecznym, politycznym i kulturowym życiu w różnych krajach  europejskich. W ramach projektu wykreowano wspólny model Europejskiego Aktywnego Obywatelstwa oraz zorganizowano cykl seminariów i warsztatów dla dorosłych migrantów w każdym kraju uczestniczącym w projekcie.
  Partnerami projektu są organizacje z Francji, Cypru i Polski.

 • Projekt „Razem ku Integracji- Kluczowe Kompetencje dla Dorosłych” ma na celu rozwijanie wybranych, kluczowych kompetencji pośród nisko wykwalifikowanych osób dorosłych  zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzięki bezpośredniej pracy z nimi oraz pilotażową grupą trenerów zajmujących się współpracą z osobami dorosłymi. Celem projektu jest zachęcenie osób dorosłych do integracji  i aktywnego uczestnictwa w społeczności europejskiej. Projekt zakłada stworzenie  wspólnego programu edukacyjnego zawierającego metody i narzędzia przydatne w nauczaniu wybranych Kluczowych Kompetencji, takich jak: kompetencje interpersonalne, międzykulturowe, społeczne oraz obywatelskie, jak również przedsiębiorczość.
  Partnerami projektu są organizacje z Turcji, Grecji, Hiszpanii, Francji oraz Polski.

PARTNERSKI PROJEKT LEONARDO DA VINCI

INTER International Education & Trainings otrzymała grant na realizację Partnerskiego Projektu Leonardo Da Vinci.

Projekt „Rola Nauczyciela w nauczaniu opartym na kompetencjach” ma na celu stworzenie strategii pomocnych w osiągnięciu owocnych zmian w pracy nauczycieli, aby nadać ich życiu zawodowemu nowy, atrakcyjny wymiar. Aby to osiągnąć, konieczne jest sformułowanie jasnych pomysłów dotyczących nowej roli nauczyciela. Należy zdefiniować wymagane kompetencje oraz zaoferować odpowiednie narzędzia pracy. Akceptacja różnic między nauczycielami pozwoli na ich selekcję, opartą na indywidualnych cechach, które odpowiadają różnorodnym rolom w określonym typie kształcenia. Poza planowanymi strategiami, partnerswo ma też inne konkretne cele, do których należą szkolenia dla  nauczycieli/trenerów, programy dla szkół kształcących trenerów, format planu rozwoju osobistego dla nauczycieli, jak również  rozwój wspópracy i aktywności.

LEONARDO DA VINCI – MOBILITY

INTER zrealizowała dwa projekty Wymian i Staży w ramach Programu Leonardo da Vinci

 • „Samodzielny Absolwent BIS- rozwój umiejętności i kompetencji na europejskim rynku pracy”, celem którego było wspieranie  wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji absolwentów warszawskich uczelni – kierunek Administracja i Zarządzanie w zakresie rozwoju zawodowego. Potrzeba realizacji projektu wyniknęła z faktu, iż ta grupa absolwentów jest w szczególny sposób zagrożona bezrobociem. Priorytetem działań projektowych było udzielenie pomocy beneficjentom w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji mających na celu ułatwienie ich osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie (głównie poprzez zachęcenie do zakładania własnych firm w kraju i zagranicą) oraz aktywne uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy.

 • „Wrota Biznesu BIS- aktywne uczestnictwo w konkurencyjnym rynku pracy”, celem którego było przygotowanie absolwentów warszawskich uczelni- kierunek Turystyka do przyszłej kariery zawodowej poprzez maksymalne powiązanie kształcenia akademickiego ze szkoleniem zawodowym- na Cyprze. Staże realizowane były według planów merytorycznych, które miały na celu optymalne dopasowanie wymagań stawianych przez Partnera- organizację przyjmującą oraz wiedzy i umiejętności beneficjentów. Do najważniejszych rezultatów projektu zaliczyć należy podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów Turystyki oraz ich zawodową aktywizację. Ponadto rezultatami projektu są  znalezienie pracy adekwatnej do posiadanych umiejętności i kompetencji, poprawa kompetencji językowych, społecznych i kulturowych, poprawa umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem, wzrost pewności siebie oraz  podniesienie poziomu motywacji wśród beneficjentów projektu.

 

Aktualności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

INTER świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE na działalność rozwojową, szkoleniową, inwestycyjną, etc. Ponadto oferuje  usługi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, monitoringu, sprawozdawczości oraz ewaluacji. Zapraszamy do współpracy w zakresie następujących programów:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) więcej
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) więcej
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) więcej
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) więcej

Warto wiedzieć:

INTER International Education & Trainings otrzymała grant na realizację Partnerskiego Projektu Grundtvig. Projekt  "Aktywne Obywatelstwo dla Migrantów" ma na celu przygotowanie dorosłych migrantów do aktywnego uczestnictwa w społecznym, politycznym i kulturowym życiu w różnych krajach europejskich.  więcej


Grundtvig Partnership Project "Together towards Integration - Key Competences for Adults"